P  R  A  V  I  L  N  I  K

O POSTUPANJU PO REKLAMACIJI POTROŠAČA

ZA ROBU KUPLJENU PUTEM ON LINE

PRODAVNICE  ALTES

 

 

Trgovinska radnja Altes , donosi ovaj Pravilnik i njime definiše postupak po učinjenoj reklamaciji od strane potrošača koji je robu kupio putem internet sajta www.altes.rs  a u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača (Sl.glasnik RS62/2014).

 

 

OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim Pravilnikom određuje se način postupanja i rešavanja reklamacija potrošača u slučaju nesaobraznosti prodate robe.

 

Član 2

Prodavac ne odgovara za nesaobraznost ako je u trenutku zaključenja ugovora potrošaču bilo poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato da roba nije saobrazna ugovoru (prodaja "robe sa greškom").

 

Član 3.

Nesaobraznost robe u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača i ovog Pravilnika postoji ukoliko prodata roba nema svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe, a u skladu sa njenom namenom kako je to definisano pripadajućom Deklaracijom ili karakteristikama proizvoda.

 

Član 4.

Za vreme trajanja saobraznosti robe , izjavljujemo da će uređaj ispravno raditi , ako se koristi u skladu sa njegovom namenom i tehničkim karakteristikama.

 

Član 5.

Ako u roku u kome važi saobraznost robe dođe do kvara na kupljenom uređaju ,a istim je rukovano prema uputstvu za rukovanje , izvršiće se popravka na račun saobraznosti.

 

Član 6.

Ako se kvar ne otkloni u roku predviđenim zakonom , na zahtev kupca neispravan uređaj će se zameniti novim.Za  vreme popravke biće produžen rok njegove saobraznosti.

 

Član 7.

Saobraznost važi pod sledećim uslovima :

-         Podnošenjem originalnog računa prodavca;

-         Korišćenjem robe u svrhe za koju je konstruktivno namenjena i u skladu sa uputstvom za upotrebu;

-         Popravkom, zamenom ili rastavljanjem delova ili celog uređaja u ovlašćenim servisnim radionicama;

-         Ugradnjom i korišćenjem isključivo originalnih delova;

 

Član 8.

Saobraznost robe prestaje da važi :

-         Ako je nasilno došlo do skidanja idendifikacionog broja uređaja;

-         Ako se kupac ne pridržava uputstva za upotrebu proizvoda;

-         Ako kupac nestručno i  nemarno rukuje proizvodom;

-         Ukoliko korisnik ne vrši redovno i pravilno održavanje alata;

-         Neovlašćenim intervencijama na alatu;

-         Mehaničkim oštećenjima ili preopterećenjem alata (pregrevanjem rotora ili statora);

-         Usled neadekvatnog sastavljanja alata;

-         Upotrebom neoriginalnog pribora, kao i pribora koji nije kompatibilan sa uređajem;

-         Za oštećenja koja su nastala usled neredovnog  i nedovoljnog podmazivanja;

-         Za oštećenja izazvana oscilacijama u naponu električne mreže (suviše nizak ili visok napon)

-         Oštećenja izazvana spoljnim udarcima (zbog pada , udarca ili slično )

-         Oštaćenja nastala usled prodiranja spoljnih čestica u unutrašnjost uređaja ( prašina, pesak,voda), kao i oštećenja izazvana toplotnim efektom i dejstvom agresivnih hemijskih sredstava ;

-         Transportom posle prodaja alata ;

-         Vremenske neprilike ( poplave , udar groma, grad I slično)

-         Za  alate servisirane pomoću neoriginalnih delova I  alate koje su pokušali da poprave neovlašćena lica;

-         Za oštećenja nastala pregrevanjem zbog zaprljanosti dovoda hladnog vazduha u kućište motora;

 

Član 9.

Garantni zahtev

Prilkom slanja uređaja na servis neophodno je uz isti poslati overen garantni list sa fiskalnim računom na kome se jasno vidi datum prodaja uređaja , naziv uređaja, serijski broj uređaja, naziv prodavnice.

 

Član 10.

Troškove za propisano redovno održavanje tokom važenja saobraznosti, kao I troškove koji ne spadaju

u obaveze na osnovu saobraznosti, snosi vlasnik uređaja.

 

Član 11.

Trgovinska Radnja “ ALTES “ se obavezuje da će obavestiti kupca o načinu rešavanja reklamacije u roku predviđenim zakonom.

 

 

Član 12.

Potrošač reklamaciju može izvršiti usmeno telefonom (+381 60 300 10 25 ), pisanim putem ( ul. Oslobođenja br. 3a, 26000 Pančevo ), ili elektronskim putem ( alati@altes.rs ) isključivo uz dostavu računa o kupljenoj robi, ili drugog dokaza o kupovini (kopija računa, garancija, izjava o saobraznosti i dr.) . U slučaju reklamacije zbog nesaobraznosti, TR Altes ima ugovor sa kurirskom službom City Express preko koje kupac može da pošalje ovu robu o našem trošku. Trgovac je dužan da potrošaču izda reklamacioni list kojim će potvrditi prijem reklamacije,(u slučaju online kupovine reklamacioni list možete preuzeti u korisničkom servisu ispuniti ga I poslati zajedno sa uređajem koji je predmet reklamacije). Trgovac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije pisanim putem ili elektronski, odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju pisanim ili elektronskim putem. Odgovor trgovca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije koji ne može biti duži od 15 dana. Ukoliko trgovac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u navedenom roku, dužan je da o produženju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciju primljenih reklamacija. Potrošač koji je obavestio trgovca o nesaobraznosti robe, ima pravo da zahteva od trgovca da otkloni nesaobraznost bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor tj.da traži povraćaj novca.

 

Član 13.

Reklamacija se podnosi usmeno ili pismeno u okviru radnog vremena telefonom, poštom ili elektronskim putem. Prodavac sve podakte o prispelim reklamacijama, kao i načinu njihovog razrešenja unosi u Knjigu evidencije reklamacija kupaca koja se vodi u ukoričenoj knjizi. Zaposleni je dužan da primi reklamaciju i istu odmah prosledi ovlašćenom licu koje odlučuje o reklamaciji radi daljeg vođenja postupka. O reklamaciji odlučuje se odmah a najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana prijema reklamacije. O odluci o reklamaciji ovlašćeno lice obaveštava potrošača pisanim putem, slanjem obaveštenja preporučenom poštom ili elektronskim putem. Ovlašćeno lice za odlučivanje po reklamaciji nakon sprovedenog postupka, obaveštava potrošača o ishodu odlučivanja po reklamaciji i istog obaveštava kako pismeno ili elektronski tako i usmeno telefonom.

 

Član 14.

Izmene i dopune Pravilnika vrše se po postupku za njegovo donošenje. Na sve što nije posebno regulisano ovim Pravilnikom, shodno će se primenjivati relevantne odredbe Zakon o obligacionim odnosima i Zakona o zaštiti potrošača.

 

Član 15.

Pravilinik se primenjuje počev od 01.08.2016.god.

 

 

 

Beograd 01.08.2016.                                                                                                                                                                                                                                                                            TR na veliko i malo “ ALTES ”
Dokumentacija za preuzimanje


Potvrda o prijemu reklamacije

Pravo na povraćaj robe

Pravo na odustajanje i povraćaj robe

Obrazac za odustanak od ugovora